Mūsu uzņēmums ilggadīgā sadarbībā ar Dräger Safety AG & Co. piegādājam gaisa vides gāzu kontroles un individuālos aizsarglīdzekļus kuģniecībai. Tie ir gaisa tīrības un gāzu koncentrācijas, izmešu, sprādzienu bīstamības, indīgo kaujas vielu ekspresanalīžu, portatīvās un stacionārās mērīšanas un brīdinājuma ierīces. 

Operatīvai gaisa gāzu kontrolei reisa apstākļos, ieteicam Eiropas un Latvijas standartiem atbilstošās pārnēsājamās ekspresanalīžu ierīces vairāk kā četri simti dažādu gāzu un tvaiku detektēšanai un koncentrāciju noteikšanai, kuras sastāv no  rokas vai automātiska plēšu tipa paraugu ņemšanas sūkņa, apvienojumā ar rūpnīcā kalibrētām tiešā nolasījuma indikatora caurulītēm Dräger-Tubes. Esam sagatavojuši kuģniecībā visbiežāk pieprasīto indikatorcaurulīšu pielietojuma sīkāku aprakstu (sk. Pielikumā).

Visi instrumenti pieejami dažādās komplektācijās ar vai bez 

programmnodrošinājumu un tiešsaisti ar PK un datoru sistēmām. 

 Otrs „REGARDES TC” darbības virziens ir respiratoru, gāzmasku, saspiesta gaisa un skābekļa elpošanas aparātu, balonu, saspiesta gaisa kompresoru un elpojamā gaisa un/vai skābekļa  kvalitātes kontroles  ierīču; dažādu tipu un pielietojuma aizsargmasku, pašglābēju, īpašo ugunsdzēsēju aizsargtērpu un tērpu  darbam ar ķimikālijām, avāriju seku likvidēšanai, akvalangu piegāde, inspicēšana, tehniskā apkope, testēšana, sertificēšana, atbilstoši izgatavotāja priekšrakstiem, starptautisko standartu un direktīvu prasībām, LR MK noteikumiem. 

Visas piegādātās abu novirzienu preces mēs nodrošinām ar izsmeļošu profesionālu informāciju angļu un/vai latviešu valodā. 

Ārzemju ražotāju firmās apmācīti un sertificēti „REGARDES TC”  speciālisti izpilda visu augšminēto instrumentu un aprīkojuma tehnisko apkopi, regulārās inspekcijas un pārbaudes, kalibrēšanu, verificēšanu, remontu, bojājumu protokolēšanu stingri ievērojot ražotāju priekšrakstus,  EN  standartu prasības un Latvijas noteikumus. . Nodrošinām gala lietotāju  apmācību pareizam darbam ar piegādāto aprīkojumu. Produkciju piegādājam no firmām, kuru ražotnes kopumā un produkcija ir atestēta uz kvalitātes atbilstību ISO 9001, bet katra konkrētā pozīcija atbilst attiecīgam EN standartam un adaptētam Latvijas standartam.

„REGARDES TC” piegādātāju un sadarbības partneru saraksts ar augšminētajām firmām neaprobežojas. Mēs nodrošinām pilnvērtīgus augšminētos ierīču un aprīkojuma apkalpošanu neatkarīgi no to izcelsmes, un operatīvi piemeklējam oriģinālas rezerves daļas un piederumus. 

Mums ir 28 gadu pieredze servisa darbā ar dažādām gāze merišānas sistēmām.

Mums ir akreditēta metroloģijas kompānija RTCentrs SIA

Ir kompetenta veikt kalibrēšanu atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām nereglamentētajā sfērā: gāzu mērītāju kalibrēšana, atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2018 un Ministru kabineta noteikumu prasībām reglamentētajā sfērā:  sprādzienbīstamo gāzu koncentrāciju signalizatoru kalibrēšan. 

Akreditācija derīga līdz 2025.gada 25. oktobrim.

Akreditētā nereglamentētā un reglamentētā darbības sfēra definēta pielikumā uz 2 lapām, kas ir šīs akreditācijas apliecības neatņemama sastāvdaļa
LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-K-430-07-2011.

RTCentrs tiks akreditēts atbilstoši standartam alkometru pirmreizējo nacionālo un atkārtotu verificēšanu atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17020 standartam.

Mūsu partneri ir

 • Latvenergo A/s
 • Olainfarm AS 
 • Olaine chemical plant BIOLAR Ltd
 • Freeport of Riga Authority
 • Rigas udens SIA
 • Inspecta Latvia AS
 • SGS Latvia SIA
 • Freeport of Ventspils Authority
 • Poliurs SIA 
 • AGA SIA
 • University of Latvia

Kuģa pārvaldība kompānija

 • LSC SHIPMANAGEMENT SIA c/o Latvian Shipping Company
 • V.Ships (UK)
 • Columbia Shipmanagement (Deutschland) GmbH
 • Ahrenkiei Shipmanagement GmbH
 • Navigation Maritime Bulgare
 • Murmansk Shipping Company
 • JPSHIPMAN Ship Management
 • Fast Bunkering SIA
 • Baltic Fleet Management SIA

Aģentūra uzņēmumi

 • Agency companies
 • Compass Transit
 • Garant Safety SIA Auda
 • Harbour Enterprise SIA
 • Unimars SIA
 • Unitek SIA
 • SOL S SIA

Mūsu projekti stacionāro gāzes mērīšanas sistēmas

 • Poliurs SIA
 • Pauls Stradiņš Clinical University Hospital
 • Ventamonjaks serviss SIA
 • Latvenergo AS
 • Latvijas gāze AS
 • Riga East University Hospital
 • Vars SIA (Ventspils chemical terminal)
 • Rigas udens SIA
 • Olainfarm AS
 • Statoil Fuel & Retail Latvia SIA – Cirkle K Latvia SIA (oil terminal; also design work)
 • SGS Latvia SIA
 • Neste SIA (oil terminal; also design work)
 • Pirmas SIA (Jaunolaine oil terminal; also design work)

Ja jums ir jautājumi
Mēs ar prieku atbildēsim uz tiem